fbpx
Golf Experience
Kohalikud reeglid 2019

Kohalikud reeglid / The local rules of Golf X Rae

 

 • Kaugusmärgid griini keskele on: valge-200m, kollane – 150m, punane – 100m.
 • Trahvialad on tähistatud kollaste ja punaste vaiadega (Reegel 17).
 • Teisaldamatud tehislikud takistused on: ehitatud teed, pingid, kaugusmärgid, tii-alade kõrval olevad rajakaardid, pallipesurid, sprinklerite- ja kaevude kaaned, elektrikapid (Reegel 16.1).
 • Väljaku piiri tähistavad valged vaiad on piiriobjektid (Reegel 8.1a).
 • Remondiala on tähistatud siniste vaiadega või värviga (Reegel 16.1).
 • Mängukeeluala on tähistatud sini-valgete vaiade ja/või vastavasisulise tahvliga. Sinise lindi või värviga märgistatud puud ja taimed loetakse mängukeelualas paiknevateks ja nende mõjualast on mängimine keelatud. Mängija peab võtma kohustusliku vabastuse vastavalt Reeglile 16.1f.
 • 1 raja parempoolne trahviala ning parempoolse kraavi vastaskallas ja selle tagune ala sh tee on mängukeeluala (Reegel 17.1e).
 • Mängides 11-ndat rada on 12-nda raja madalalt niidetud (feer või madalam) alad aut. Mängides 17-ndat rada on 16-nda raja madalalt niidetud (feer või madalam) alad aut. (Reegel 18.2a).
 • Eelispaik – kui mängija pall paikneb radade 1, 5, 6 ja 9 edenemisalal on mängijal lubatud algne pall või mõne teine pall asetada kahe kepipikkuse ulatuses algsest palli asukohast, mis ei ole algsest kohast lipule lähemal. Pall tuleb asetada vastavalt Reeglile 14.2b(2) ja 14.2e.Enne palli ülestõstmist tuleb selle asukoht ära märgistada. Eelispaiga reegli alusel vabastust võttes võib mängija palli puhastada.
 • 9 raja griini tagune remondiala on mängukeelu ala. Mängija on kohustatud võtma trahvita vabastuse ja jätkama palli asukohale lähimast kukutamisalast. Reegel 14.3

 

.

 • Distance marks to the centre of the green: white-200m, yellow-150m, red-100m
 • Penalty areas are defined by yellow and red stakes (Rule 17).
 • Immovable obstructions are built roads, benches, distance markers, sign boards at tee areas, ball washers, sprinkler and manhole covers, electrical boxes (Rule 16.1).
 • White stakes defining out of bounds are deemed to be boundary objects (Rule 8.1a).
 • Ground under repair is defined with blue stakes and/or lines (Rule 16.1).
 • No paly zone is defined with blue-white stakes and/or a corresponding sign. Trees and plants that are marked with blue ribbons or spray are deemed to be in no play zone and play from the area of interference with the player stance or intended swing is prohibited. The player must take free relief (Rule 16.1f).
 • Penalty area at the right side of the 1 hole and the opposite side of the right side ditch and the area beyond it, including the road, are deemed to be no play zone (Rule 17.1e).
 • The ball is deemed to be out of bounds when it comes to rest on a closely mown area of the general area of the 12th hole when playing 11th hole and on a closely mown area of the general area of the 16th hole when playing 17th hole (Rule 18.2a).
 • Preferred lie – when a players ball lies in a part of the general area of the 1st, 5th, 6th, and 9thhole, the player may take free relief once by placing the original ball or another ball in and play it from relief area of two club-length from the original spot of the ball that is not nearer to the hole than the original spot and that is in general area. The ball must be replaced under Rule 14.2b(2) and 14.2e. A player can clean the ball.
 • The ground under repair behind hole 9 green is no play zone. Player must take free relief by dropping the original ball or another ball in the nearest dropping zone to the lie of the original ball.Rule 14.3.

 

 

Etikett:

 • Paranda löögijäljed rajal;
 • Paranda pallijäljed griinil;
 • Hoidu aeglasest mängust, hoia tempot;
 • Hoia käru väljaspool avalöögiala ja griini;
 • Rehitse alati bunker;
 • Väljakul on keelatud mängida range-lt võetud harjutuspallidega.

 

 

Etiquette:

 • Replace all divots;
 • Repair pitch marks;
 • Avoid slow play, keep the pace;
 • Keep carts outside teeing areas and greens;
 • Rake sand in bunkers;
 • It is prohibited to use driving range balls for the play on the golf course.